O nama

Dječji vrtić Drniš osnovan je 21. prosinca 1952. godine. 

U centralnoj zgradi sa 6 odgojnih skupina realizira se program od 1974. godine do 16. rujna 1991. godine. 

Tijekom Domovinskog rata Dječji vrtić Drniš djeluje u progonstvu u periodu od travnja 1992. godine do 5. kolovoza 1995. godine. Program se realizira u prostorima hotelskih objekata na 7 lokacija, u Šibeniku, Rogoznici, Trogiru, Splitu i Baškoj vodi, obuhvaća 560 djece sa područja bivše Općine Drniš, Vukovara, te Bosne i Hercegovine. 

Nakon rata slijedila je obnova i nadogradnja centralne zgrade Dječjeg vrtića Drniš. U to vrijeme program realiziramo u 5 odgojnih skupina na lokacijama zgrada F-6 i  F-7, obuhvaćeno je oko 110 djece. 

2001. godine započeli smo s radom u obnovljenoj i nadograđenoj centralnoj zgradi u kojoj djelujemo i danas.

Temeljna okosnica rada u našoj ustanovi je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (NN 7/8, 1991) koju čine ideje humanizma, spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta.

Osnovni cilj našeg rada je stvaranje uvjeta za zadovoljavanje dječjih potreba, te cjelovit razvoj svakog djeteta u skladu s njegovim mogućnostima, interesima i sposobnostima. 

REDOVITI PROGRAMI

Redovitim programom nastojimo kvalitetno nadopuniti obiteljski odgoj u izvanobiteljskom okruženju, nastojimo biti što veća pomoć i podrška roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj njihove djece

Dječji vrtić Drniš realizira programe u 19 odgojnih skupina. 11 odgojnih skupina u  Centralnom objektu i 8 odgojnih skupina u Područnim odjeljenjima.

U vrtiću se  realiziraju sljedeći programi: 

 • 10 - satni  program od  6.30 - 16.30 sati
 • 10 – satni program od 6.30 - 16.30 sati program Katoličko vjerskog odgoja
 • 10 - satni program od 6.30 - 16.30 sati obogaćen ranim učenjem Engleskog jezika – Centralni objekt
 • 10 - satni program, od 6.30 - 16.30 sati - Područno odjeljenje Gradac
 • 10 - satni program, od 6.30 - 16.30 sati - Područno odjeljenje Drinovci
 • 10 - satni  program, od 6.30 - 16.30 sati - Područno odjeljenje Radonić II
 • 10 - satni program, od 6.30 - 16.30 sati - Područno odjeljenje Oklaj

Dječji vrtić Drniš obavlja svoju djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada koji se donosi početkom svake pedagoške godine.

Vrtićkim kurikulumom utvrđen je okvirni plan i program rada kroz redovne programe, program katoličko-vjerskog odgoja, program javnih potreba za djecu s teškoćama, program javnih potreba predškole i programa rada s roditeljima.

Pri izradi kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnosti vrtića i sredine u kojoj vrtić djeluje.

Središte i polazište rada jesu potrebe i interesi naše djece, roditelja i lokalne zajednice. U planiranju aktivnosti vodimo se načelima individualizma, nepristranosti i interdisciplinarnosti.

Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su: podizanje stručnih kompetencija odgojitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji-vrtić, prepoznatljivost i podrška lokalne zajednice.

Prioritetna područja unapređenja u ovoj pedagoškoj godini su: organizacijsko vođenje ustanove, kultura ustanove te kurikulum i odgojno-obrazovni proces.

Vrtićki kurikulum razrađen je po odgojno-obrazovnim programima, a u našem vrtiću provodimo:

 • redoviti desetsatni program,
 • program engleskog jezika,
 • program katoličkog vjerskog odgoja,

Cjelodnevni 10-satni redoviti programi se provode u 18 odgojnih skupina.

Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelje se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja što znači:

 • pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu
 • poznavanju zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čim stručni djelatnici planiraju svoj rad
 • učenje je interaktivan proces koji uključuje djecu, odrasle, kao i čitavo društveno okruženje
 • poticanje partnerskog odnosa sa roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja, optimalnog razvoja djeteta
 • poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece, poticati uključivanje i socijalizaciju djece sa teškoćama u razvoju u život i rad ustanove
 • kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja stručne kompetencije za rad i stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu suvremenih oblika rada sa djecom predškolske dobi.

U 5 odgojnih skupina provode se dijelom elementi alternativnog programa Korak po korak.

Bitne odrednice programa Korak po korak koje odgojitelji unose u organizacijska rješenja vrtića su: planiranje prostora i aktivnosti utemeljenih na čestom procjenjivanju i praćenju razvoja djeteta, formiranju i dopunjavanju tzv. centara aktivnosti (kutića), kao preduvjeta slobodnog djetetovog izbora aktivnosti, centar za obiteljske i dramske igre, za aktivnost građenja i konstruiranja, početnog čitanja i pisanja, likovne aktivnosti itd.). Specifičnost programa Korak po korak je što se poseban naglasak stavlja na važnost suradnje s obitelji i na uvođenje demokratskih vrijednosti u proces odgoja i obrazovanja.

Program ranog  učenja stranog jezika - Engleskog jezika

Program se ostvaruje na hrvatskom jeziku s postupnim rastom udjela engleskog jezika na način da dijete situacijski uči kroz igru.

Osnova planiranja i provođenja programa treba biti procjena cjelokupnog razvojnog statusa djeteta,  praćenje načina njegovog komuniciranja s okolinom i prepoznavanje načina na koje odgovara na određenje poticaje. 

Strani jezik sa svojim karakteristikama i pripadajućom kulturom uključuje se u program, postupno u sve odgojno-obrazovne sadržaje i aktivnosti.

Ciljevi programa

 • Upoznati djecu sa stranim (engleskim) jezikom i pripadajućom kulturom kroz igru i niz svakodnevnih situacija. Omogućiti im da u spontanoj interakciji dijete-dijete, dijete-djeca, dijete-odgojitelj na njima prikladan i zanimljiv način razviju motivaciju  za usvajanje stranog  jezika 
 • Omogućiti djetetu da u skladu sa svojim sposobnostima i interesima spontano stječe jezične vještine, jezične elemente i upoznaje leksičke i sintaktičke strukture engleskog jezika na osnovi kvalitetnog govornog modela
 • Razvijati kod djeteta senzibilitet i radoznalost za engleski jezik  
 • Razvijati kod djece osjećaj samopouzdanja u spontanom izražavanju na engleskom jeziku
 • Poticati učenje riječi, fonetskih i jezičnih oblika engleskog jezika kroz praktično-situacijsku komunikaciju
 • Osigurati usvajanje engleskog jezika kroz igru kao temeljnu aktivnost djeteta
 • Razvijati postupno slušno razumijevanje i interes za izražavanjem na engleskom jeziku u sklopu izražajnih potreba djeteta u svakodnevnim životnim situacijama 
 • Poticati i podržavati dječje pokušaje govorenja na engleskom jeziku
 • Uvažavati djetetove posebnosti i osobnost prilikom usvajanja engleskog jezika 
 • Razvijati kod djeteta osjećajnost za pravilan izgovor, intonaciju i ritam jezika
 • Poticati što veću angažiranost djeteta u stjecanju novih vještina, sposobnosti i znanja, posebno govornih sposobnosti vezanih za učenje engleskog jezika
 • Poticati i razvijati pamćenja svih oblika sadržaja stranog jezika (riječi, rečenica, pjesmica, pokretnih igara, recitacija, brojalica, kratkih priča) glede pojma o sebi i okolini  
 • Razvijati  sposobnosti nalaženja značenja riječi iz konteksta
 • Kontinuirano pružati povratne informacije djeci o njihovoj uspješnosti u učenju i komuniciranju na engleskom jeziku
 • Razvijati interes djeteta za druge ljude i zemlje postupnim uvođenjem u svijet strane kulture i tradicije
 • Razvijati i podržavati toleranciju među djecom u odnosu na individualne razlike usvajanja engleskog jezika
 • Razvijati pažnju i koncentraciju u usvajanju jezika
 • Poticati cjeloviti razvoj djeteta korištenjem različitih metoda učenja engleskog jezika
 • Osigurati dovoljno vremena za slušanje, komuniciranje i igru na engleskom jeziku

Program katoličko-vjerskog odgoja

Ciljevi i zadaće katoličkog vjerskog odgoja u predškolskoj dobi u skladu s ciljevima cjelovitog predškolskog odgoja:

 • njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga, te na poseban način Boga.
 • Pomagati djetetu da raste u povjerenju u samoga sebe 
 • Odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje 
 • Pobuđivati u djetetu one duhovne snage kojima će na ispravan način doživljavati transcendentnost ljudskog života i svijeta uopće 
 • Zadovoljiti djetetovu potrebu za pripadanjem, za ljubavlju te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu 
 • Pobuđivati dječje čuđenje i divljenje te iskrenu i duboku radost prema Bogu Stvoritelju metodom stvaralačkog pripovijedanja i izražajnog čitanja biblijskih i književno-umjetničkih tekstova za predškolsku dob, komunikacijom sa simbolima, molitvenim izražavanjem i liturgijskim slavljenjem
 • Omogućiti djetetu da metodom igre doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja 
 • Zadovoljiti djetetovu potrebu za uspostavljanjem autentičnog osobnog odnosa između njega i poruke vjere 
 • Uvoditi dijete u prijateljsku komunikaciju s Bogom  putem osobnoga molitvenog izražavanja 
 • Razvijanje osjećaja povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima
 • Omogućiti djetetu da se susretne s dobrim primjerima, odnosno pozitivnim uzorima u životu svoje uže i šire okoline, koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrednote s ciljem integracije i ispravnog poistovjećivanja 
 • Pomagati djetetu u uspostavljanju autentičnih odnosa s drugima, osobito različitima, koji imaju drugačije religiozne navike i ponašanja u predškolskoj ustanovi i u životu uopće.

VRTIĆEM UPRAVLJA UPRAVNO VIJEĆE KOJE SE SASTOJI OD PET ČLANOVA:

 • Jere Barišić, predsjednik
 • Marina Brakus, član
 • Tina Bačić Čupić, član
 • Josipa Jerković, predstavnik roditelja
 • Jasminka Dereta, predstavnik odgojitelja

STRUČNI DJELATNICI NAŠEG VRTIĆA SU:

 • ravnateljica – Niveska Vlaić, dipl. def.  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • pedagoginja – Jasminka Dereta, dipl. ped. soc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • zdravstvena voditeljica – Josipa Sunara Beader, mag. med. techn. (mob: 099 457 8283; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
 • psihologinja -  Ena Poljičak, mag. psych, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Organizacija rada Dječjeg  vrtića Drniš prilagođena je potrebama djece i roditelja. 

Radno vrijeme primarnog dužeg 10-satnog programa za jaslice i vrtić organizirano je od 6,30 do 16,30 sati.

Pratite nas na Facebook-u i Twitter-u!